Ger Lyons
 
GLOBAL HEALING EVENTS WITH GER LYONS
Irish Healer - Celtic Spiritual Tradition
 
 
NEWS & LATEST INFORMATION
 
 
EVENTS for 2020
 
 
BIOGRAPHY
 
 
CONTACTS
 
 
TRAINING
 
 
WORKSHOP GUIDELINES
 
 
TESTIMONIALS
 
 
INSPIRATION
 
 
LINKS
 
 
SLOVENIAN WEBSITE
Translation in Slovene
 
 
BIOGRAFIJA
 
 
TRENING
 
 
ZA NAVDIH
 
 
NAPOTKI ZA DELAVNICO
 
 
PERSIAN WEBSITE
TRANSLATION IN FARSI
 
 
WORKSHOP GUIDELINES IN
BOSNIAN
 
 
CELLULAR TRANSFORMATION IN
TURKISH
 
 
BIOGRAPHY IN
TURKISH
 
 
WORKSHOP GUIDELINES IN
TURKISH
 
 
Workshop Guidelines
Hungarian Page
 
 
PAYMENT
 
 

GLOBAL HEALING EVENTS WITH GER LYONS

Ger in Norway


For registration & enquiries etc.
please contact our local event organisers,
details on the events page.

Main Office Headquarters:

Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Core Co-ordinator : Adela on
email: gerlyonssarajevo@gmail.com
 Tel: +387 6150 1015
DRUIDS' ROCK - ANCIENT CELTIC HEALING
CARRAIG AN DRAOI – SLÁNÚ ÁRSA CEILTEACH 

This page and the training page are bi-lingual and can be read in
 both Irish Gaelic and english 

"Eventually It all boils down to one core truth...
If we dont respect the nature of our existence
and the existence of our Nature, we can pretty
much  inevitably expect the very nature of
resistence and the resistence of Nature. 
Really its quite simple...
RESPECT EXISTENCE OR
EXPECT RESISTANCE ! "


"Níl ann ar deireadh ach fírinne mhór amháin…
Mura bhfuil meas againn ar nádúr ár mbeo
Agus go bhfuil ár Nádúr beo go fíor,
caithfimid go cinnte a bheith ag súil
go  seasfar  romhainn  agus
go seasfaidh an Nádúr go
láidir inár n-aghaidh. 
Tá sé an-simplí dáiríre:
BÍODH MEAS AGAT AR AN MBEO
NÓ SEASFAR ROMHAT LE DO LÓ ! ”

Ger 1

 GLOBAL HEALING EVENTS
 with
Ger Lyons


Celtic Spiritual Healer / Teacher,
Metaphysicist & Mystic, 
from Ireland


IMEACHTAÍ SLÁNAITHE DOMHANDA
le
Gearóid O Liatháin


Slánaitheoir Spioradálta Ceilteach / Múinteoir, 
Meitifisicí & Misteach, 
as Éirinn

Celtic Ancestors & Ogham

Click Here to Watch Video Testimonials from Workshop Participants

REALIGN YOURSELF TO YOUR BEST POSSIBLE DESTINY !
DIVE  INTO  THE   OCEAN  OF POSSIBILITIES
RIDE THE WAVES OF TRANSFORMATION
CLIMB THE MOUNTAINS OF POTENTIAL
 SPARK THE FLAMES OF CREATION

THROW YOURSELF INTO THE MYSTERY !!
TRANSMUTE, TRANSFORM
 & THRIVE, 
START A FRESH VERSION OF LIFE
& BEGIN A NEW VERSION
OF YOURSELF !

CUIR TÚ FÉIN I RÉIM LENA BHFUIL I NDÁN DUIT !
NÁ BÍODH FAITÍOS ORT DUL SA SEANS. 
CUIR DO MHUINÍN SA CHLAOCHLÚ. 
CUIR BARR AN tSLÉIBHE ROMHAT
MAR SPRIOC. CUIR TINE FAOI
LASAIR NA CRUTHAÍOCHTA.

TABHAIR AGHAIDH GO CRÓGA AR AN RÚNDIAMHAR !!
ATHRAIGH, CLAOCHLAIGH AGUS TREISIGH, 
CUIR  TÚS  LE  LEAGAN  NUA  DEN  SAOL
AGUS CUIR TÚS LE LEAGAN
NUA DÍOT FÉIN !


Dear Ireland Autumn

Come and experience a powerful and unique workshop with Ger, as he takes you through an amazing journey into your deepest and highest self, life will not ever be the same again. Use this unique opportunity to learn how to look through and behind the veils of illusion, that keep us separate from our true power, passion, real energy and gifts. Watch as these veils dissolve, shatter and melt away.

This is a beautiful, sacred, very loving, very unique, and extremely powerful transformational, telepathic & energetic transmutation process which not only releases old trauma configurations and dead energy but breathes new fresh pure life back into the cells of your body and mind, using ancient Celtic incantation and invocation techniques, reminding us of who we have come here to be in this world. And saying goodbye to who we are not, the old stagnant version of ourselves !!  There is not a moment to waste, Come now and Dive right in, life is too short - Just do it ... Say YES to your SOUL !!

Tar chomh fada linn agus bain sásamh as ceardlann cumhachtach, nach bhfuil a leithéid eile sa domhain, i gcuideachta Ger. Tabharfaidh sé ar aistear dochreidte tú go dtí croílár do chuid beochta féin. Beidh do shaol athraithe ó bhonn. Bain úsáid as an deis iontach seo chun dul ar chúl an chur i gcéill  a choinníonn dealaithe amach muid ó chumhacht dáiríre, paisean, fuinneamh ar leith agus buanna. Tabhair chun solais iad seo de réir mar a leánn, mar a bhriseann agus mar a imíonn an cur i gcéill. 

Is próiseas álainn, diamhar, fíorghráúil, nach bhfuil a leithéid eile ann, é seo. Claochlú thar a bheith cumhachtach, fuinniúil é, a scaoileann le sruth seanghortuithe agus fuinneamh gan mhaith. Anuas ar sin, cuireann sé coipeadh nua beochta ar ais i gcealla do cholainne agus d’intinne, ag baint úsáide as cantaireacht ársa Ceilteach, ag tabhairt le fios dúinn céard a thug dúinn a bheith sa domhain seo. Fágtar slán freisin ag an tuairimíocht dhiúltach, caithimid dínn an seanchló a bhí orainn !! Ní mór an deis a thapú láithreach. Fág seo agus tum tú féin, tá an saol róghearr – buail faoi go beo….glac leis an gcuireadh ó d’ANAM !! 

Ger in Norway

( The name Ger is pronounced Jer as in Jerry )

Ger is a very powerful, gifted healer from Ireland. He carries a vast wealth of experience from a life of passionate exploration of the profound healing gift he was born with.  His depth of knowledge and wisdom comes from the deep study and relentless research of many spiritual healing and traditional medicine practices around the world. He tells of how a life of revolution led to revelation, and how brutal torturous darkness became illumination, as he learned to expose and transform "lead into gold", "pain into love". He became a modern day alchemist. 

His path is an exploration of freedom and truth, as well as an exciting discovery of the nature of creation itself and our existence, based on illumination and love. "We are all connected." Ger is a master at his craft. A unique, wise man who walks his talk. "I am only the messenger, the message is what's important."

(Fuaimnítear Ger cosúil le Jer in Jerry )

Is slánaitheoir an-chumhachtach as Éirinn é Ger. Tá taithí mhór saoil aige mar gheall go bhfuil a shaol caite aige ag baint dianúsáide as an mbua iontach lenár rugadh é. Tagann a chuid saineolais agus a chuid saíochta ón dianstaidéar agus taighde atá déanta aige ar mhodhanna spioradálta agus traidisiúnta slánaithe ar fud an domhain. Deir sé gur as an réabhlóid a tháinig an foilsiú agus gur as an dorchadas neamhthrócaireach a tháinig loinnir an dóchais. D’éirigh leis an claochlú a dhéanamh le go mbeadh ar a chumas  “ór a dhéanamh den luaidhe”, “grá den phian”. D’fhéadfá a rá faoi gurb é asarlaí ceimice an lae inniu é.

Bíonn sé go síoraí ar thóir saoirse agus an fhírinne, gan trácht ar theacht ar nádúr na cruthaíochta féin agus cá as ar eascair muid, agus é sin ar fad bunaithe ar léargas agus ar ghrá. “Tá nasc eadrainn ar fad.” Tá Ger ina mháistir ar a cheird. Fear nach bhfuil a leithéid eile ann, a dhéanann beart de réir a bhriathair.
“Níl ionamsa ach an teachtaire, is í an teachtaireacht atá tábhachtach.”


.

Ancient Stones

          CELLULAR TRANSFORMATION

This work combines the use of active living mystic prayer, together with ancient Celtic traditional healing transmissions, and sound, music, exercises, invocations and healing incantations, all skillfully adapted and developed to align with modern life and language that we can understand. 

By clearing and purifying the core cellular memory, where trauma and programming is stored at its origins, we can release permanently the patterning, behaviours and old stagnant and deadened energy that no longer serves us. This affects every aspect and level of ourselves, breathing new life, energy, passion and creativity into the body.

Every cell carries memory which holds and stores impressions of everything we ever experience. This imprinting is like a complex matrix of mind sets, belief systems, ways of the world that we have been taught as children, and given from birth, from society, from our family experience, cultural conditioning, ancestors, etc.  All this
programming may not be congruent with what our soul has come to experience, discover or explore.

Each individual person will begin to explore and continue to discover the true nature of what they have come here to experience. There are many exciting revelations and expanding experiences to have as this unique process of illumination runs through your body and your life.

In a session with Ger we receive a very powerful transmission of high sacred healing energy. This comes from an ancient origin beyond mind, religion, or belief, from a source of creation,, from the heart of God. Ger allows his body to be used for the energy to come through him and for the transformation and alchemy to take place. 

As the energy melts into the body it starts to expose, release and dissolve anything that is not based on love, expansion and growth of consciousness. Old configurations, contractions and imprints of sickness and disease, old ways of thinking, old ways of being that we evolve past, quickly dismantle and release.


Often we can feel a deep tingling or shaking as the old traumas of our past experiences let go and our passion and soul expansion, and a profound feeling of being plugged into active vibrant life, pours powerfully back into the body.  As we regain our health, the vitality in our body re-emerges as a vibrant shining or illumination through the skin.

The tiredness and deadness of the old memories that we carried in our cells rapidly and permanently becomes a thing of the past. The transmutation continues for days and sometimes months afterwards. The effects and benefits are permanent and last a lifetime!


          CLAOCHLÚ CEALLACH


San obair seo, baintear úsáid as urnaí misteach beo, chomh maith le leigheas ársa traidisiúnta na gCeilteach, fuaim, ceol, gleacaíocht, cantaireacht, cantaireacht slánaithe, agus iad ar fad curtha i gcló a oireann agus atá sothuigthe do shaol agus do theanga an lae iniu.

Nuair a ghlantar an chuimhne lárnach ceallach, áit a bhfuil na seanghortuithe coinnithe ó thús, is féidir linn scaoileadh go deo leis na pátrúin, an cur chuige agus an seanfhuinneamh gan mhaith, nach bhfuil ag déanamh leasa dúinn feasta. Tá baint aige seo le gach gné dár mbeo, rud a thugann saol nua, fuinneamh, paisean agus cruthaitheacht don cholainn.


Tá cuimhne i ngach cill, a stórálann gné nó rian de gach rud a tharla riamh dúinn. Tá an chuimhne mar a bheadh sí daingnithe go casta inár n-aigne, comh maith le gach a gcreidimid, na nithe a d’fhoglaim muid ón gcliabhán agus a tugadh le huacht dúinn ón gclann, ár gcultúr, ár sinsear etc. Ní gá go mbeadh sé seo ar fad ag teacht leis an méid atá go domhain inár
n-anamacha, nó atá faighte amach againn nó atá fós romhainn. 


Gheobhaidh gach duine deis eolas a fháil ar an bhfíornádúr a thug orthu teacht anseo. Tá cuid mhaith le tabhairt chun solais ar mhaithe le cur le taithí dhaoine, de réir mar a shníonn an lóchrann nua seo trí cholainn agus saol gach duine.

Cuirtear fuinneamh ard, slánaithe ar fáil dúinn i seisiún le Ger. Tagann sé seo ó fhoinse ársa, níos faide chun siúil ón intinn, creideamh, nó foinse cruthaitheachta…..nó go deimhin ó chroí Dé. Ceadaíonn Ger go mbainfí úsáid as a cholainn, mar áis don fhuinneamh le go dtarlóidh an claochnú agus an draíocht fuinnimh dá bharr.

De réir mar a théann an fuinneamh i bhfeidhm ar an gcolainn, tugann sé chun grinnis aon ghné nach bhfuil bunaithe ar ghrá agus faigheann sé réidh leis.
Faightear réidh leis an seanchló den cholainn ina bhfuil seanghortuithe agus tinneas. Scaoiltear as an gcolainn go tapa na seanbhealaí a bhfuilimid chun cinn orthu. 

Is minic go mbraitear croitheadh nuair a bhíonn na seanghortuithe a tharla san am a caitheadh ag imeacht uainn. Anuas ar sin, braithimid go bhfuil ár bpaisean agus ré nua saoil ag coipeadh ar ais sa cholainn. De réir mar a fheabhsaíonn ár sláinte, tagann beocht an athuair sa cholainn, mar a bheadh lóchrann solais ag soilsiú trínár gcraiceann.


Tagann deireadh go tapa agus go deo leis an tuirse a bhain leis na seanchuimhní inár gcealla. Leanann an claochlú ar aghaidh ar feadh laethanta agus go deimhin ar feadh míonna. Maireann an leas a dhéantar ar feadh do shaoil! 

.


.

Clan Spiral

.


.

 

Text-only version of this page  |  Edit this page  |  Manage website  |  Website design: 2-minute-website.com